Corona-virus

Spredning av coronasmitte – konsekvenser og tiltak

Vi oppfordrer våre kunder til å bruke digitale løsninger. KOBBLs ansatte er tilgjengelig for møter på telefon, Skype eller Teams. Kontaktinformasjon til alle ansatte finner du på våre nettsider her. Du kan også kontakte oss på telefon 62 82 37 37, eller epost adm@kobbl.no.

KOBBL har tidligere informert styrene om tiltak mot og konsekvenser av spredningen av coronasmitte. Etter dette har situasjonen blitt enda mer alvorlig, og myndighetene har gitt nye pålegg og råd. KOBBL vil gjøre det vi kan for å begrense spredning av coronasmitte. Samtidig har vi en plikt til å bidra til å holde hjulene i gang, både av hensyn til kunder og samarbeidspartnere som er avhengige av at vi leverer gode tjenester til rett tid, og av hensyn til den generelle økonomiske aktiviteten i samfunnet. Utgangspunktet vårt er at vi fortsatt skal klare å levere alle våre tjenester, men at vi må endre måten dialogen med kunder, medlemmer og samarbeidspartnere foregår på.

Nedenfor følger en oppdatert og mer utdypende beskrivelse av tiltak og konsekvenser.

Corona-virus

KOBBL bidrar til å begrense smitte

For å bidra til å begrense coronasmitte har KOBBL har innført nye smittebegrensende tiltak som gjelder inntil videre:

  • Alle ansatte jobber fra hjemmekontor så langt det er mulig. Det betyr at det ikke er mulig å komme til våre lokaler. Vi utfører likevel alle oppgaver for boligselskapene som normalt. Styreportalen er tilgjengelig, og styrene kan kontakte oss på mail og på telefon innenfor vår vanlige åpningstid.
  • Leveranse av vedlikeholdsplaner og HMS går som normalt, men overlevering til boligselskapet vil gjøres annerledes. Det betyr at vi gjennomfører nødvendige befaringer etter avtale med styret, og lager planen på vanlig måte. Overlevering av den ferdige planen vil i første omgang skje via teams, Skype eller telefon. Når corona-problematikken er over vil vi legge til rette for et fysisk møte med styret.
  • Alle eksterne møter gjennomføres via Teams, Skype eller telefon. Hvis styret har avtalt et møte med oss tar vi kontakt for å avklare om Teams, Skype eller telefon kan benyttes. I de sjeldne tilfellene der dette ikke er mulig må møtet utsettes.
  • KOBBL deltar ikke på generalforsamlinger og årsmøter. Vi vil imidlertid ha en telefonvakt, slik at vi ved behov kan kontaktes mens generalforsamlingen/årsmøtet foregår. Se forøvrig eget avsnitt lenger ned om generalforsamlinger og årsmøter.
  • Ingen boligselskaper eller andre får avholde møter i KOBBLs lokaler. Det betyr at hvis det er avtalt å låne møterom f eks til et styremøte må dere finne et annet møtelokale hvis møtet skal gjennomføres.

Gjennomføring av generalforsamlinger og årsmøter

Den lovbestemte fristen for å avholde generalforsamling og årsmøte er 30. juni. Samtidig har myndighetene pålagt restriksjoner på arrangementer med mange deltagere. Før helgen innførte Kongsvinger kommune forbud mot sammenkomster med mer enn fem deltagere, noe som i praksis betyr at det med få unntak ikke er mulig å gjennomføre generalforsamlinger eller årsmøter i Kongsvinger. Mange andre kommuner har vedtatt tilsvarende begrensninger.

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er i dialog med myndighetene om utsettelse av fristen, samt om lovhjemmel for å kunne avholde generalforsamling eller årsmøte elektronisk.

Vi anbefaler alle boligselskaper å vente med å fastsette dato for generalforsamling eller årsmøte, og å kontakte KOBBL for å gjøre nødvendige avklaringer. Dersom noen likevel velger å gjennomføre generalforsamling eller årsmøte i nær fremtid oppfordrer vi sterkt til å følge NBBLs råd om å begrense sakslisten til de lovbestemte sakene. Saker som antas å være omstridt bør utsettes til en ekstraordinær generalforsamling som kan avholdes senere. Vi gjentar også at KOBBL pt ikke deltar på generalforsamlinger og årsmøter, og at det ikke er mulig for boligselskapene å avholde møter i KOBBLs lokaler.

Økonomiske konsekvenser

I tillegg til de helsemessige konsekvensene har spredningen av corona-viruset allerede fått store konsekvenser for økonomien i det norske samfunnet. Nedenfor har vi beskrevet hva dette kan bety for boligselskapene.

Lånerenter

Norges Bank har i to omganger, sist forrige torsdag, redusert styringsrenten. DNB setter på bakgrunn av dette ned renten på lån til boligselskapene med 0,8% med virkning fra 13. april.

Enkelte boligselskaper har lån i andre banker enn DNB. KOBBL har i skrivende stund ikke fått informasjon fra andre banker om hvor mye de reduserer lånerenten.

Det reduserte rentenivået vil isolert sett bidra til å forbedre boligselskapenes økonomi.

Betalingsutsettelse for beboere

Det må forventes at enkelte beboere kan få problemer med å betale felleskostnadene. Vi anbefaler styret å tenke seg godt om før en eventuelt innvilger søknader om betalingsutsettelse. Dersom mange beboere får utsettelse eller unnlater å betale kan det i neste omgang medføre til betalingsproblemer for borettslaget eller sameiet.

Dersom beboere henvender seg direkte til KOBBL med spørsmål om betalingsutsettelse gjør vi det klart at KOBBL ikke kan ta stilling til dette. Vi oppfordrer alle til å betale felleskostnadene til rett tid, og til eventuelt å kontakte styret dersom det er spesielle forhold som gjør det aktuelt å søke om utsettelse.

KOBBL jobber med å få på plass en ordning som gjør at våre tilknyttede borettslag kan få forskuttert felleskostnadene selv om enkelte av beboerne ikke betaler i tide. Denne ordningen kan tidligst tre i kraft over sommeren. Vi kommer tilbake med informasjon om denne ordningen senere.

Betalingsproblemer for boligselskapet

Alle boligselskaper må gjøre det de kan for å innfri sine forpliktelser. Dersom dere etter hvert ser at det vil kunne oppstå betalingsproblemer for boligselskapet kan avdragsfrihet på lån være et mulig virkemiddel. Dersom styret vurderer å be om avdragsfrihet kan dere ta kontakt med KOBBL. Vi kan i neste omgang bidra i dialogen med banken.

Rentesikring

DNB tilbyr nå avtaler om rentesikring (fast rente) på et nesten historisk lavt nivå. For en del boligselskaper kan det være relevant å vurdere en avtale om rentesikring for å få mer forutsigbar økonomi og å unngå ubehagelige overraskelser. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker å drøfte konsekvensene av å inngå avtale om rentesikring. For ordens skyld presiserer vi at KOBBL ikke bestemmer eller gir konkrete anbefalinger om hvorvidt et boligselskap skal inngå avtale om rentesikring eller ikke.

KOBBL følger situasjonen

Situasjonen er uoversiktlig og endrer seg raskt. KOBBL følger med på myndighetenes råd og anbefalinger. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer. Ikke nøl med å ta kontakt med KOBBL hvis det er noe dere lurer på.

Ta vare på hverandre!

Det er utfordrende tider for oss alle. Ta vare på hverandre, og følg rådene fra helsemyndigmyndighetene.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x