Nye regler for korttidsutleie i borettslag og eierseksjonssameier

Den 1.1.2020 trådte de nye utleiereglene for borettslag i kraft, som innebærer at det er tillatt med korttidsutleie i inntil 30 døgn per år uten samtykke fra styret. De nye reglene innebærer oppmykning av den ellers begrensede muligheten man har til utleie i borettslag. For eierseksjonssameier skjedde det motsatte den 1.1.2020, det vil si at reglene om seksjonseiers rett til korttidsutleie begrenses.

Nye regler for korttidsutleie i borettslag og eierseksjonssameier

Det nye lovtillegget for borettslag inntas som nytt andre punktum i borettslagsloven § 5-4 og bestemmelsen lyder etter dette som følger:

«§ 5-4. Overlating av bruken når andelseigaren sjølv bur i bustaden

Ein andelseigar som sjølv bur i bustaden, kan overlate bruken av delar av bustaden til andre. I tillegg kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året.»

For eierseksjonssameier skjedde det motsatte den 1.1.2020, det vil si at reglene om seksjonseiers rett til korttidsutleie begrenses. Dette skjer ved en ny regel som inntas som nytt sjuende ledd i eierseksjonslovens § 24 som nå lyder som følger:

«Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.»

Utgangspunktet blir altså en adgang til å leie ut 90 døgn per år, men årsmøtet gis kompetanse til enten å innskrenke eller utvide grensen innenfor rammen på 60-120 døgn. En grense som avviker fra utgangspunktet må vedtektsfestes med 2/3-flertall av avgitte stemmer på årsmøtet.
Merk at sammenhengende utleie i mer enn 30 døgn ikke rammes av begrensningen, så regelendringen får ikke betydning for vanlige langtidsleieforhold.

Både for borettslag og sameier gjelder at dersom styret ønsker å holde oversikt over all utleieaktivitet kan det tas inn i husordensreglene at korttidsutleie skal meldes til styret. Styret kan ikke nekte korttidsutleie, men gis på den måten en bedre mulighet til å se brannsikkerhet, behov for renovasjon også videre, i sammenheng med utleieomfanget i boligselskapet.

For sameiers del så bør temaet opp på neste årsmøte, og det bør tas stilling til i hvilket omfang sameiet ønsker å tillate utleie. Dersom årsmøtet ønsker å avvike grensen på 90 dager så må man huske på at beslutningen krever minst 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Styret i borettslag og sameier kan gjerne ta kontakt med KOBBLs advokat Marianne Marthinsen dersom dere ønsker hjelp til revidering av vedtekter og/eller husordensregler.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x