Håndverkertjenester - hva bør du tenke på?

Håndverkertjenester

– hva bør du tenke på før du leier inn en håndverker?

Håndverkertjenesteloven regulerer avtaleforholdet mellom en ­forbruker og en håndverker ved utføring av tjenester som ­reparasjoner, ­vedlikehold, installasjoner og mindre ombygginger.

De fleste av oss tenker at det er ­tilstrekkelig å innhente et skriftlig pristilbud fra håndverker før han setter i gang med arbeider på huset ditt. Men i tillegg til et skriftlig pristilbud så bør du inngå en skriftlig kontrakt med håndverkeren. Skriftlige avtaler skaper både trygghet og forutsigbarhet for begge parter. Det gjør det enklere å fastslå hva dere er blitt enige om, og gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt.

Håndverkertjenester - hva bør du tenke på?

Oppdragsbeskrivelse

Det er også alltid lurt å bruke litt tid på å lage en god oppdragsbeskrivelse. Det vil si en presis beskrivelse på det ­arbeidet du ønsker utført, og legg gjerne ved tegninger og bilder. Avklar målbare størrelser så detaljert som mulig. Gi en tidsramme for når du vil ha arbeidet utført, hvilke kvaliteter du ønsker, og om du vil ha fast pris eller prisoverslag.

Pristilbud

I utgangspunktet står partene fritt til å avtale hvilken pris som skal gjelde for tjenesten. Man kan avtale en fastpris ­eller at håndverkeren gir et prisoverslag. Sistnevnte er vanlig ved mer kompliserte oppdrag, når det er vanskelig for håndverkeren å beregne hva som vil medgå av tid og materiell.

Prisoverslaget angir grensen for hva håndverker kan kreve for å utføre avtalt arbeid. Håndverkertjenesteloven § 32 sier at den endelige prisen for tjenesten ikke kan overstige oppgitt prisoverslag vesentlig, og uansett ikke mer enn 15%. Dette gjelder likevel ikke dersom en annen prisgrense ­uttrykkelig er avtalt eller tjenesteyteren har rett til pristillegg etter ­håndverkertjenesteloven § 33. For dersom det avtales ­tilleggsarbeid, så kan håndverkeren kreve pristillegg for dette.

Selv om du ikke avtaler med håndverker hva prisen skal være, så har hånd­verkeren regler å forholde seg til. Det følger av håndverkertjenesteloven § 32 at i den utstrekning prisen ikke følger av avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte for ­tilsvarende tjenester på ­avtaletiden – det vil si gjengs pris - dersom ikke denne prisen er ­urimelig. Er det ingen slik gjengs pris, skal forbrukeren betale det som er rimelig ­etter tjenestens art, omfang og utføring og tilhøva ellers.

Håndverkerkontrakt

Når det gjelder håndverkerkontrakten, så finnes det flere «der ute». En mal jeg gjerne vil anbefaler er Forbrukerrådets kontraktsmal. Forbrukerrådets mal for håndverkerkontrakter kan du laste ned på nettsiden deres. ­Kontrakten er ­utarbeidet av Standard Norge, Forbruker­rådet, ­Boligprodusentenes ­Forening, Forbrukerombudet, ­Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Maler- og ­byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørlegger­bedrifters Landsforening - VVS og Norsk Teknologi. Dette skaper ­trygghet for at kontrakten er solid fundert.

Et viktig punkt å få med i en avtale er når arbeidene skal starte, og hvor lenge arbeidene skal pågå. Det er vanskelig å få medhold i at arbeidene er forsinket, dersom man ikke har avtalt når disse skulle være ferdige.

Det bør også avtales i hvilken grad du har krav på ­dokumentasjon på ­arbeidene som er utført, og ­hvilken ­dokumentasjon du skal få. Hvis ­arbeidene for eksempel gjelder ­arbeid på det elektriske anlegget ditt, så ­gjelder det et lovfestet krav til ­dokumentasjon via en samsvars­erklæring, men for håndverker­arbeider generelt er det få krav til ­dokumentasjon dersom dette ikke er avtalt.

Skulle du ha noen spørsmål knyttet til dette så ta gjerne ­kontakt med meg per telefon eller epost.

 

Lykke til!

 


Name:
Email:
Subject:
Message:
x