Endringer i eierseksjonsloven

Fra 1. januar 2020 trer det i kraft 3 viktige endringer i eierseksjonsloven.

Endringer i eierseksjonsloven

For det første utvides virkeområdet for bestemmelsen som setter forbud mot å erverve mer enn 2 seksjoner i samme sameie. Forbudet utvides til å omfatte eiere med tilknytning til hverandre gjennom familie- eller selskapsforhold. Dette skjer som en følge av en utbredt praksis med å omgå forbudet ved å kjøpe seksjoner dels privat og dels gjennom selskapet. Nå utvides forbudet imidlertid til å omfatte nærstående slik det defineres i aksjelovens § 1-5. 

For det andre blir det lagt begrensninger på adgangen til korttidsleie. Grensen settes til 90 døgn i året og kommer som en følge av at mange leier ut seksjonen sin i stor grad gjennom Airbnb. 

For det tredje kommer det en lovhjemmel nå for å kreve et eierskiftegebyr som skal dekke sameiets omkostninger og arbeide ved eierskifte og godkjenning av kjøper. Gebyret kan maks utgjøre 4 R som per i dag er 4 600 kr. Selger skal betale dette gebyret. 

Lovendringen har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at det som er etablert før lovendringene trer i kraft, og er i strid med loven, ikke vil ikke rammes.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x