Styreleder i fire borettslag

-- Når man sier ja til styreverv i borettslag eller sameie må man være klar over hva det innebærer av oppgaver og hvilket ansvar man påtar seg.

Tekst og foto: Rolf Nordberg

Dette poengterer Jan-Erik Mæhlum, som har mer erfaring med slik verv enn noen annen person i Kongsvinger-distriktet. Han har om lag 20 års erfaring som styreleder, har ledet utallige generalforsamlinger, vært ordfører i det nå avviklede representantskapet i KOBBL, og styreleder både i KOBBL og KOBBL Eiendom. I tillegg var han i endel år ansatt som markedsansvarlig i KOBBL.

Styreleder i fire borettslag

- En form for lærer

I dag er pensjonisten styreleder i fire lokale borettslag og styremedlem i et femte, Langeland BRL, der han selv bor. «Innleid» styreleder er han i borettslagene Bergvegen (Skarnes), Lensmannstomta I (ved Vinger hotell), Løvsangervegen (Vennersberg) og Skrivergaarden (ved Langeland skole). Det er nemlig ikke noe i lovverket som forhindrer at man kan velge eksterne styreledere og styremedlemmer. Eksempelvis har Terje Hellerud, som bor på Austmarka, vært styreleder i Winsnesgata BRL i Midtbyen i Kongsvinger i en årrekke og er det fortsatt.

-- Så lenge man kan faget er det uproblematisk og «ufarlig» å påta seg slike styreverv. Hvis et borettslag føler usikkerhet overfor lovpålagt styrearbeid kan det være nyttig å ta kontakt med noen utenfra som kan bistå. Jeg ser på meg selv som en form for lærer når jeg bistår eksterne borettslag og på den måten overfører erfaring og kunnskap slik at de senere klarer dette selv, reflekterer Jan-Erik.

Stilles ikke strenge krav

Samtidig understreker han at det slett ikke kreves eller forventes masse erfaring for å påta seg styreverv i borettslag og sameier. Han viser blant annet til en dom fra lagmannsretten i 1997, der det blant annet heter: «Styremedlemmene hentes fra en snever krets, og godtgjørelsen er beskjeden. De har normalt ikke styreerfaring, og er normalt ikke forretningskyndige og besitter heller ikke juridisk og/eller regnskapsmessig kompetanse. En for streng aktsomhetsnorm vil kunne avholde de mest innsiktsfulle fra å påta seg slike styreverv, og det må konstateres at det allerede i dag er vanskelig å finne beboere som er villige til å påta seg slike tillitsverv.»

I borettslagslovens § 12-1 heter det blant annet: «Når styremedlemmer har handlet etter eget beste skjønn og gjort det de har kunnet for å ivareta lagets interesser, skal det mye til å holde dem erstatningsansvarlige.» I tillegg omfatter forsikringsordningen som de lokale borettslagene har med Gjensidige en styreansvarsforsikring på inntil to millioner kroner.

Må være motivert

-- Noe av det viktigste er at man er motivert for oppgaven, setter seg inn i hva styrevervet innebærer, og ikke er redd for å spørre og sjekke opp ting dersom det er noe man er usikker på. I KOBBL er det eksempelvis mye fagkunnskap, inkludert jurist. I et borettslag har man tre dokumenter å styre etter: Borettslagsloven, som gjelder for alle, samt det enkelte borettslags egne vedtekter og ordensregler, forklarer Jan-Erik og runder av med det viktigste av alt:

-- Dessuten må oppgavene utføres og følges opp.

Grelle eksempler

Gjennom et par tiår i «bransjen» har han eksempler på at borettslag ikke har avholdt styremøter, ikke har skrevet styreprotokoller, ikke lest av strøm- og vannmålere – for å nevne noe av det mest graverende.

Mæhlum peker på nødvendigheten av å være godt forberedt, og være seg bevisst at styret i et borettslag forvalter store verdier. Ikke minst gjelder det styreleder, som forbereder sakene til styremøtene.

Viktig å være godt forberedt

-- Sakspapirer og tilhørende dokumenter bør oversendes de øvrige styremedlemmene i god tid før det enkelte styremøte.  Som styreleder sender jeg også min innstilling til vedtak, men er samtidig åpen for at vedtaket på styremøtet blir et annet enn det jeg har innstilt på. Styreprotokoller etter hvert styremøte er avgjørende viktig, og gjerne litt fyldige da dette også er historiske dokumenter som kan komme til anvendelse mange år senere.

Han sier det er viktig at også vararepresentantene får styrepapirene og protokollene slik at de er oppdatert. Noen borettslag praktiserer at vararepresentanter møter på styremøtene dersom de har muligheten, men har da ikke stemmerett så lenge styret er fulltallig.

Konflikter uunngåelig

I borettslag er det ikke til å unngå at det av og til kan oppstå uenigheter og konflikter, og som krever vilje og evne til å kommunisere med og lytte til de ulike «parter» før man konkluderer.

-- Der jeg er ekstern styreleder kan det i slike situasjoner være en fordel fordi jeg oppleves nøytral siden jeg kommer utenfra og ikke har noe forhold – godt eller dårlig – til noen av partene.

-- Til slutt et uunngåelig spørsmål: Hvordan er det å heve styrelederhonorar i fire borettslag?

-- Jeg er ikke ute etter pengene, men man må ha et forsvarlig styrehonorar – ikke bare målt i forhold til antall arbeidstimer, men for det ansvaret man har påtatt seg, avslutter Mæhlum.

---

Styrets oppgaver

Her er i stikkordsform det vesentligste av oppgaver som styret i borettslag eller sameier har:

 • Lede virksomheten
 • Utarbeide budsjett
 • Styre økonomien
 • Vedlikeholde bygningsmassen
 • Føre protokoll fra styremøter
 • Håndheve ordensregler
 • Følge opp forretningsførerkontrakten med KOBBL
 • Behandle søknader om bruksoverlating
 • Godkjenne nye andelseiere
 • Arrangere dugnader
 • Løse opp i konflikter
 • Arrangere brannøvelser
 • Besørge god, fortløpende informasjon til andelseierne/beboerne
 • Forberede generalforsamling
 • Utarbeide årsberetning
 • Gjennomføre generalforsamling (og eventuelle beboermøter).

Name:
Email:
Subject:
Message:
x