Utleie i borettslag

I borettslag er det et grunnleggende prinsipp om brukereie, det vil si at eieren skal bruke boligen selv. Derfor kan ikke en bolig i et borettslag bare være et investerings- og utleieobjekt. Det er gitt begrensninger i borettslagsloven i andelseiernes rett til utleie, og det gjelder selv om andelseier bare låner bort boligen uten å ta betalt for det.

Utleie i borettslag

Hovedregelen er at andelseieren må ha samtykke fra styret for å leie ut andelen. Dette fremgår av borettslagsloven § 5-3. Det er derfor opp til styret i borettslaget, basert på egen praksis eller instruks fastsatt av generalforsamlingen, å av­gjøre om samtykke skal gis eller ikke. Styret trenger ikke å begrunne et avslag på en søknad om samtykke dersom det ikke gjelder de særlige unntakene som er regulert i lovens §§ 5-4 til 5-6. Disse unntakene er imidlertid så omfattende at det er relativt sjeldent at styrets frie samtykkevurdering blir aktuell. 

Det er nemlig slik at det er stor forskjell på om andelseieren bare ønsker å leie ut en del av boligen sin eller hele boligen. Dersom andelseieren ønsker å leie ut bare en del av boligen sin og selv fortsatt skal bo der, så trenger hun ikke å søke styret om samtykke. Det er også helt opp til andelseieren om hun vil leie ut til flere personer og flere rom, og det er ingen krav til hvor stor del andels­eieren selv må benytte. 

I tillegg er det slik at dersom andels­eieren eller en nærstående har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene så kan hun leie ut boligen i inntil 3 år. Det betyr at det må ha gått minst ett år fra andelskjøperen kjøper boligen til hun kan leie ut. Men andelseieren må søke styret om tillatelse først og styret kan bare nekte samtykke dersom forhold ved brukeren gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. 

Når denne treårsperioden er utløpt så kan andelseier søke om å få leie ut bolig­en på nytt for nye 3 år, men hun må da ha bodd i boligen i minst et år før hun søker på nytt om utleie. 


Name:
Email:
Subject:
Message:
x