Trampoliner i borettslag

Er det andelseier eller borettslaget som blir ansvarlig dersom noen skader seg ved bruk av trampoliner som står på fellesareal?

For å få klarhet i spørsmålet om hvem som står ansvarlig for utstyr på borettslagenes arealer må man se på Produktkontrolloven og Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

Trampoliner i borettslag

I utgangspunktet er det eieren av trampolinen som er ansvarlig for denne dersom det skulle oppstå skader på tredjepersoner. Dersom det ikke er borettslaget som har sørget for innkjøpet og trampolinen ikke er ment for borettslagets bruk, vil det juridiske ansvar dersom erstatningspliktige skader skulle oppstå, i utgangspunktet falle på eier av trampolinen. En generell regel er at andelseieren selv bestemmer i egen hage, men er det et fellesareal, så bestemmer styret. En beboer har ikke mulighet eller rett til å sette opp en trampoline uten samtykke fra styret i boligsselskapet på et fellesareal. Men dersom styret aksepterer dette, så er det viktig å være klar over at styret da overtar deler av ansvaret. Som et hovedprinsipp legger man til grunn at lekeutstyr som er akseptert satt opp på fellesområder i et borettslag innebærer at styret i laget har ansvar for disse. Det som er spesielt med trampoliner er at disse ikke er omfattet av lekeplassforskriften direkte. Dette innebærer at borettslaget må følge de generelle reglene i Produktkontrolloven, og være spesielt nøye med å påse at montering, veiledning om bruk, sikkerhetssoner og plassering er fulgt. Dersom styret skal godkjenne plassering av trampolinen på fellesareal så bør man være klar over dette ansvaret, og sørge for at det etablere tilfredsstillende kontrollrutiner for både sikring, bruk og vedlikehold av trampolinen.

Styret bør være klar over er at ulike lovverk stiller krav til kontroll og bruk av lekeprodukter. Det føler blant annet av Produktkontrolloven § 3 at den som innfører eller bruker et produkt som kan medføre helseskade, skal vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike helseskader.

Trampoliner faller ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap inn under reglene i Produktkontrolloven, som stiller krav til at produkter ikke skal medføre helseskade. Det betyr blant annet at produsenter og importører skal levere trampoliner med god polstring av kantene, gode fjærer, tilfredsstillende stålkvalitet, monterings- og brukerveiledning osv.

Sikre trampolinetips

Her er DSBs sikreste trampolinetips:

 1. Les bruksanvisningen før montering og monter i henhold til denne.
 2. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil om hvordan bruksanvisningen skal forstås.
 3. Sjekk og test trampolinen etter montering. Sørg for at stropper, fester og kantpute er forsvarlig montert.
 4. Ha god plass over og rundt trampolinen og sørg for å plassere den på et plant underlag, helst med noe støtdempende effekt.
 5. Fest trampolinen til underlaget hvis det er fare for at vinden kan ta tak i den.
 6. Voksne bør vurdere ferdighet og følge med når barn hopper.
 7. Definer klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun én.
 8. For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er tilstede, bør den dekkes til med en presenning når den ikke er i bruk.
 9. Husk ettersyn og vedlikehold av trampolinen. Sjekk fjærer, kantpute etc. før bruk.
 10. Unngå å hoppe på trampolinen når den er våt.
 11. Vær oppmerksom på at salto på trampoline, kan medføre en stor risiko for alvorlige nakkeskader.
 12. Bruk av sikkerhetsnett må vurderes av den enkelte ut i fra alder på barna, plassering av trampolinen og motoriske ferdigheter.

I følge Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har foreldre, boligsameier, velforeninger, barnehager og andre som setter opp trampoliner etter loven ansvaret for at trampolinene er montert etter bruksanvisning, at de får en trygg plassering på et ufarlig underlag og at bruken skjer i samsvar med brukerveiledningen. Dette gjelder uavhengig av om trampolinen plasseres på privat eller offentlig grunn.

De som setter opp trampoliner har også ansvar for vedlikeholdet. Sjekk spesielt stropper, fester og kantpute, samt nettet og stativet nettet er festet i.

Skjer det en ulykke der, risikerer man i verste fall å bli erstatningspliktig. Spesielt dersom trampolinen hverken er skikkelig vedlikeholdt, tilstrekkelig sikret eller montert etter anvisningen.

Det er viktig å merke seg at eier har ansvar både for skader som kan skje de som bruker dem, og for ulykker som følger av at de for eksempel blir tatt av vinden. Det er ikke uvanlig at vind tar med seg trampoliner, og det er ingen tvil om at flygende trampoliner kan skade gjenstander, hus og mennesker.

Jeg håper at dette var oppklarende for dere.

Ta kontakt med meg dersom dere har ytterligere spørsmål.

 


Name:
Email:
Subject:
Message:
x