Styret har ansvaret for HMS i Boligselskapet

Visste du at alle borettslag og eierseksjonssameier er pålagt å ha et HMS-system og at det er styrets ansvar å sikre en tilfredsstillende internkontroll?

Styret har ansvaret for HMS i Boligselskapet

Alle boligselskaper (borettslag og sameier) er underlagt forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i virksomheter, også kjent som internkontrollforskriften. Internkontroll er tiltak som skal sikre at boligselskap organiserer virksomheten sin i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhets-lovgivningen.

Et internkontrollsystem er en beskrivelse av hvordan helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal drives. Hensikten er at sikkerheten er så god som mulig, slik at beboerne er trygge i sine omgivelser. Alle boligselskaper må ha et system for å ivareta forskriftens krav. Et slikt system innebærer at alle boligselskaper kontinuerlig skal registrere, systematisere og arkivere alt som har med helse-, miljø og sikkerhet i laget. Det er boligselskapets styre som har ansvaret for at det innføres og utøves internkontroll. 

Styret må for eksempel kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe og sørge for å gjennomføre tiltak som hindrer at disse ulykkene skjer. Slike tiltak kan for eksempel være at fellesarealene er ryddige og godt vedlikeholdt, brann- og el-sikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte, og boligselskap som har ansatte sørger for at krav i arbeidsmiljøloven er overholdt. Det kan også være tiltak som sørger for at barn ikke skader seg.

Som forretningsfører anbefaler vi i KOBBL alle styremedlemmer som ikke har et internkontrollsystem på plass til å få ordnet dette så fort som mulig. Dersom dere ønsker hjelp fra KOBBL til å skaffe dere et HMS-system så kan vi bistå dere med dette.

Etablering av KOBBL HMS-system innebærer i korthet dette:

  • KOBBL har møte med Boligselskapets styre for å samle inn nødvendig dokumentasjon iht. liste utarbeidet av KOBBL
  • Befaring og fysisk gjennomgang av Boligselskapets bygninger, uteområder og utstyr
  • Registrering av relevante data i KOBBL HMS
  • Utarbeidelse av risikovurdering og relevante tiltak i samarbeid med Boligselskapets styre
  • Overlevering av ferdig resultat til Boligselskapets styre
  • Årlig gjennomgang/oppdatering av HMS-plan
  • Gjennomgang av relevante regelverksendringer som har betydning for Boligselskapets HMS-arbeid
  • Registrering/dokumentasjon av gjennomførte HMS-aktiviteter
  • Oppdatering av risikovurdering og relevante tiltak i samarbeid med Boligselskapets styre

Programvaren KOBBL HMS og de tilhørende tjenestene som KOBBL leverer skal bidra til å oppfylle Boligselskapets plikter innenfor HMS, som beskrevet i denne teksten.

Ta kontakt med din kundeansvarlig i KOBBL for mer informasjon om KOBBL-HMS.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x