Klare skal stå for innfordring

Fra 15. juni inngikk KOBBL avtale med Klare (tidligere BBL inkasso) om å forestå purring og inkasso på felleskostnader og andre krav som boligselskapene har mot sine andelseiere/seksjonseiere.

Klare skal stå for innfordring

 - Klare linjer og ryddig prosess er viktig for å unngå at betalingsmislighold hos en andelseier eller seksjonseier skal forplante seg. Hvis betalingsmisligholdet gjør at boligselskapet ikke klarer å oppfylle sine betalingsforpliktelser vil det skape problemer for alle andelseiere/seksjonseiere, sier Odd Henning Dypvik, Adm. dir. i KOBBL.
- Vi mener at boligselskapenes interesser best ivaretas ved at innfordring ivaretas av en spesialisert aktør som er ekspert på nettopp dette, og vi har derfor sett oss om etter en partner til å ivareta innfordringsprosessen, fortsetter han.
- Det var overordnet for KOBBL å velge en samarbeidspartner som er vant til å håndtere betalingsmislighold knyttet til bolig, som jo er folks hjem.  Klare er eid av seks av de største boligbyggelagene i Norge, og har siden 2014 drevet med blant annet innfordring av fordringer til boligselskaper over hele landet. Klare driver selvfølgelig sin virksomhet i overensstemmelse med Inkassoloven og god inkassoskikk, og i tråd med den innfordringsprosessen som er anbefalt av Norske boligbyggelags Landsforbund, sier Dypvik.

Boligselskapets krav på felleskostnader er sikret med lovbestemt pant, såkalt legalpant, i boligen/andelen. Legalpantet er begrenset til to ganger folketrygdens grunnbeløp, og gjelder bare for krav oppstått de siste to årene før tvangsfullbyrdelse settes i verk. Erfaring viser at prosessen fra kravet forfaller og frem til eventuelt tvangssalg er gjennomført, ofte tar ca 18 måneder, og i noen tilfeller enda lenger tid. Hvis innfordringsprosessen tar for lang tid vil det kunne oppstå fare for at boligselskapet taper penger fordi kravet ikke dekkes fullt ut under legalpantet. En rask og effektiv innfordringsprosess sikrer boligselskapet og derigjennom beboerne mot tap.

Merete Hauan, Key Account Manager i Klare, beskrive saksgangen ved forsinket betaling.
- 14 dager etter hovedkravets forfall sendes det ut varsel om inkasso, ofte omtalt som purring. På inkassovarslet fremgår det at det opprinnelige kravet, pluss påløpte renter og et lovbestemt gebyr, pt kr 70, må betales innen 14 dager. Dersom Inkassovarselet ikke betales innen fristen vil det sendes ut en betalingsoppfordring. Ved utsendelse av betalingsoppfordring er inkasso iverksatt, og det påløper inkassosalær. Salæret beregnes ut fra satsene i Inkassoforskriften og avhenger av størrelsen på hovedkravet. Dersom kravet ikke er betalt senest 28 dager etter forfallsdato angitt i betalingsoppfordringen dobles salæret, sier Hauan.

- Dersom kravet ikke er betalt innen betalingsfristen i betalingsoppfordringen, vil neste steg være varsel om tvangsfullbyrdelse i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18.  Dette er siste varsel før det settes i gang rettslig innfordring av kravet, fortsetter Hauan.
- Hvis kravet ikke blir betalt innen utløpet av betalingsfristen i varsel om tvangsinnfordring, vil det bli satt i verk tvangsinnfordring. Dette vil normalt innebære at det begjæres tvangssalg av boligen, og utkastelse gjennom namsmannen. Når det iverksettes rettslige skritt vil det også påløpe rettsgebyr til det offentlige som vil bli krevd dekket av skyldner, sier Hauan.

Hauan minner om at dersom påløpte gebyrer, salærer og andre omkostninger ikke betales, vil saken ikke bli avsluttet, og det kan påløpe ytterligere omkostninger.
– Husk også at dersom det er flere eiere av boligen, vil innfordring bli iverksatt mot samtlige hvis kravet ikke betales på forfall. Det vil kunne medføre at det påløper inkassoomkostninger for hver av medeierne, sier Hauan.

Andels- eller seksjonseiere som ser at de vil få problemer med å betale felleskostnadene i tide, eller som allerede har oversittet fristen, kan ikke lenger kontakte KOBBL.
– Vi oppfordrer de som har betalingsproblemer til å ta kontakt med Klare så tidlig som mulig, enten på tlf 75 40 36 00, eller på epost kundeservice@klare.no. Det er langt enklere å få aksept for betalingsutsettelse eller en nedbetalingsordning dersom en tar kontakt raskt, avslutter Dypvik og Hauan.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x