Brannkonsept og tilstandsvurdering iht. Internkontrollforskriften

Det har i år dessverre vært en del branner rundt omkring i Innlandet. Kongsvinger er heller ikke noe unntak. Ved utarbeidelse av KOBBL VLP og KOBBL HMS til borettslagene, ser vi at bygg oppført før 1985, ikke tilfredsstiller 85 forskriften. I henhold til forskrift om brannforebygging (FOB) er det eiers ansvar å kjenne til og kunne dokumentere brannsikkerheten i bygget. 

Brannkonsept og tilstandsvurdering iht. Internkontrollforskriften

Forskrift om brannforebygging skiller mellom eldre og nyere bygg. Nyere bygg defineres som bygg oppført iht byggeforskrift av 1985 (BF-85) eller nyere regelverk. Eldre byggverk skal vurderes opp mot sikkerhetsnivået i BF-85 og om nødvendig oppgraderes for å tilfredsstille dette. Det vil si følgende:

«Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme».

Det er faktisk slik at ansvaret ikke blir borte, selv om det er lite med penger i ett borettslag.

Det vi i KOBBL anbefaler borettslagene, er å utarbeide brannkonsept og tilstandsvurdering av eksisterende bygninger. Denne gir borettslagene en oversikt over hvordan bygningene er i forhold til kravene gitt i byggeforskrift-85, og hvilke tiltak/oppgradering som skal gjøres bygningsteknisk, organisatorisk, andre risikoreduserende tiltak, eller en kombinasjon. Hvordan ser det ut med tanke på tilstand til brannvegger og seksjoneringsvegger, avstand mellom bygg, branntettinger, brannceller og tekniske installasjoner, rot og lagring, kledninger og overflater, rømningsveier, tilgang med stigebil/høyderedskap, flukt og rømningsveier?  Det er mange ting her som må fungere optimalt om det skulle skje en hendelse. Ett brannkonsept med tilstandsvurdering vil avdekke på om alle disse tingene er på plass for å tilfredsstille 85 forskriften.

Dette er det viktigste arbeidet styret i ett borettslag kan gjøre, og dette er også ett av fokusområdene hos forebyggende avdelingen på Glåmdal Brannvesen GBI. På bakgrunn av dette viktige arbeidet, er det allerede utarbeidet 1. brannkonsept for borettslag, og det har kommet to nye bestillinger om utarbeidelse. Bl.a det største borettslaget her på kongsvinger med 9 blokker og 270 andelseiere.

Så KOBBLs anbefaling til alle styrene som har ansvar for borettslag oppført før 1985, er og få utarbeidet ett brannkonsept med tilstandsvurdering, slik at man får oversikt over bygningsmassen i forhold til sikkerhet for alle beboere. KOBBL bistår dere gjerne med innhenting av tilbud på brannkonsept med tilstandsvurdering til deres borettslag.

Kommentar fra Forebyggende avd. ved Per Harald Bekken:

Brannvesenet har de senere år fått større ansvar for å vurdere risiko og sårbarhet som grunnlag for det brannforebyggende arbeidet. Dette skal bidra til mer effektiv bruk av ressursene og færre branner, samt at forebyggende arbeid settes inn der risikoen er høyest.

Brannstatistikk og spesielt over omkomne i brann viser at boligbygg er overrepresentert i dødsbrann statistikken. Noe som fører til at brannvesenet vil ha større fokus enn tidligere, vedrørende hvordan bygningsmassen er oppgradert i henhold til forskriftskravene.  Vi ser dette som en særs viktig oppgave for å forbygge større branner, og ikke minst for å unngå dødsbranner. At brannsikkerheten er oppgradert i henhold til forskriftskrav vil også være helt avgjørende for brannvesenets slokke og redningsmuligheter. Dette må også ses i lys av endret risiko med tanke på brannbelastning, alderssammensetning, innebygde verandaer, tilgjengelighet osv. noe som vil påvirke den totale brannsikkerheten i borettslaget.

Det er styrets ansvar å dokumentere at sikkerhetsnivået i bygningsmassen er forskriftsmessig og det er ett krav at denne dokumentasjonen kan fremlegges. Et brannkonsept med tilstandsrapport vil være helt avgjørende for at styrene skal kunne etablere ett akseptabelt brannteknisk sikkerhetsnivå i de eldre borettslagene i henhold til forskriftskrav.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x