Forsikringer - skade på eiendommer

Når uhellet er ute

Alle skader som oppstår på eiendom som følge av brann, vannlekkasjer, tyveri/hærverk, skal rapporteres til KOBBL gjennom styret/beboer i respektive boligselskap.

Dersom skader oppstår utenfor arbeidstid, kan du ta kontakt med leder i boligselskapet eller med firmaer innenfor det faget skaden gjelder, for å begrense skadeomfanget.

Beboernes ansvar

 • Rapportere alle skader på eiendom til styret
 • Sørge for å ha tegnet innboforsikring.
 • Kontakte eget forsikringsselskap ved skade på innbo.
 • Gjøre tiltak for å begrense skadeomfanget
 • Sørge for å ha kjennskap til hvor stoppe-/hovedkran, brannsluknings- og brannsikringsutstyr er og hvordan det fungerer.

Alle boligselskap tilknyttet KOBBL tilbys praktisk skadeoppfølgning i forbindelse med bygningsskader. Tilbudet bygger på avtale med Gjensidige. De boligselskapene som har annen forsikringsavtale tilbyr vi også skadeoppfølgning, men da ut fra andre rammer og betingelser satt av forsikringsselskapet.

Skadeavtale med Gjensidige innebærer at KOBBL har fullmakt til raskt å kunne iverksette skadeutbedring av boligselskapets eiendom.

KOBBL’s kjennskap til bygningsmasse og tekniske anlegg muliggjør rask iverksetting av skadeforebyggende tiltak i samråd med boligselskapets styre.

KOBBL utfører følgende i et skadetilfelle:

 • Avklarer om skaden er dekket av forsikringen.
 • Besiktigelse av skaden.
 • Rekvirering av firma i forbindelse med skadesanering og reparasjon/oppbygging.
 • Avtale erstatning for egeninnsats samt utbetaling av godtgjørelse.
 • Koordinering, styring og oppfølgning av hele skadeprosessen.
 • Innmelding av skaden til forsikringsselskapene.
 • Økonomisk oppgjør i forbindelse med skadeutbedringen.

Melde skade:

Oppstått bygningsskade meldes snarest til styret av beboer eller til KOBBL av styret på skjemaet nedenfor.

Skjema: Meld skade

 

Forsikringsvilkårene - generelt:

Forsikringsavtalene dekker de aller fleste behov som et boligselskap kan utsettes for.

Det vises forøvrig til forsikringsvilkårene hvor det er anført i detalj hva som dekkes, og hva som ikke dekkes av forsikringsavtalen.

 • Skade på bygninger
 • Markedsleie i forbindelse med utflytting fra skadd objekt
 • Ulykker ved dugnadsarbeid
 • Styreansvar
 • Byggherreansvar ved renoveringsarbeider
 • Felles inventar
 • Underslag
 • Rettshjelp etc.

Les også: Rutiner ved forsikringsskader i borettslag/sameier som er tilknyttet fellesavtale med Gjensidige